Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Khi bạn truy cập vào Trang jasmonclernl.com, có nghĩa rằng bạn đã  mặc nhiên  đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây.

Liên kết website và dịch vụ.

Chúng tôi cung cấp các liên kết đến một số website hoặc dịch vụ của bên thứ 3 nhằm đem đến sự thuận thiện cho quý khách trong quá trình sử dụng Website. Những website  và dịch vụ của bên thứ 3 được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập nên chúng tôi không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm của bên thứ 3 cung cấp. Mặt khác, bạn mặc nhiên đồng ý rằng, Website sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ trực tiếp hay gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan đến việc quý khách sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có của bên thứ 3 cung cấp. Do đó, trước khi sử dụng dịch vụ của bên thứ 3, bạn nên tìm hiểu kỹ về nhà cung cấp  đó.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung có trên trang jasmonclernl.com thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác và được bảo vệ theo luật bản quyền. Do vậy, khi quý khách sử dụng tài nguyên trên trang jasmonclernl.com web này phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện sau:

–          Chỉ được sử dụng vào mục đích cá nhân và phi thương mại;

–          Các sao chép hoặc trích dẫn phải giữ nguyên dấu hiện bản quyền về sở hữu trí tuệ như thể hiện trong bản gốc;

–          Trang jasmonclernl.com không cho phép bất kỳ ai được nhân bản hay sở hữu khi chưa được phép bằng văn bản của chúng tôi

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website vào bất cứ thời điểm nào. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp có liên quan đều được giải quyết trên cơ sở pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nàm và Tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết.

Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, giao diện của nhà cung cấp; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì truy cập bất hợp pháp như hacking hay thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Chúng tôi và cũng không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ hoặc trang jasmonclernl.com bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi, và các thành viên, các tổ chức thành viên, đại lý, và Website sẽ không có trách nhiệm với Bạn hoặc bên thứ ba cho việc thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với trang jasmonclernl.com hay sử dụng các Dịch vụ của Website.

Bồi thường thiệt hại

Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho Chúng tôi  hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ hoặc bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

–          Vi phạm các Điều khoản này hoặc các Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Website;

–          Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến Website;

–          Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn, hoặc nhân viên và đại lý của bạn gây ảnh hưởng đến khách hàng hoặc các thiệt hại về mặt giá trị thương hiệu, uy tín của chúng tôi và giá trị vật chất của Website;

–          Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật.

–          Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của Chúng tôi trong việc sử dụng tài nguyên Website;

–          Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, của Bạn gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến Website.

Chấm dứt sử dụng dịch vụ

Chúng tôi có quyền chấm dứt việc truy cập của Bạn vào Trang jasmonclernl.com và việc sử dụng Dịch vụ của Website bất kỳ khi nào tuỳ thuộc vào sự xem xét, quyết định duy nhất của Chúng tôi căn cứ trên nhu cầu, tình hình kinh doanh cụ thể của chúng tôi. Sự chấm dứt này sẽ được thông báo trước cho Bạn bằng văn bản hoặc email và sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với Bạn và bên thứ ba về hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc chấm dứt này.

Điều kiện bất khả kháng.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của Chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ của Website.